Kůly, půl kůly, zahradní nábytek ...

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Tyto dodací a obchodní podmínky platí pro internetový obchod www.kuly-palisady.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího.

 

 I.  Základní ustanovení

  Níže uvedené Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí veškerých elektronických objednávek. Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

    

  II.  Prodávající

   Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu www.kuly-palisady.cz, společnost Petr Kučera (IČ: 75483408 ) se sídlem Rybníček 1218, 78401 Litovel.


   III.  Kupující

    Koncový spotřebitel - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

    Podnikatelský subjekt - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.

    IV.  Cena zboží

     Cena zboží v internetovém katalogu je vždy aktuální a platná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění Kupujícího. Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky Kupujícího. Pro kupujícího platí uvedená cena v době objednávky.

     V.  Objednávky zboží

      Kupující může objednávat zboží ze sortimentu Prodávajícího telefonicky, e-mailem, nebo prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.kuly-palisady.cz


      Objednávka musí obsahovat zejména tyto důležité údaje: druh zboží, místo dodání (jméno, adresu, telefon příjemce, ), identifikační údaje objednavatele (jméno, adresu, e-mail, telefon, v případě podnikatelského subjektu ještě IČ a DIČ). Prodávající si vyhrazuje právo ověřit pravost objednávky telefonicky.


      Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí a zaplacení objednaného zboží Kupujícím. Přijatá objednávka se stává pro obě strany závaznou momentem emailového potvrzení ze strany Prodávajícího. K tomuto potvrzení využije Prodávající kontaktní údaje zadané Kupujícím při objednání zboží.
      V případě, že Kupující provede objednávku a není-li domluveno s Prodávajícím jinak, platí pro Kupujícího vždy aktuální cena uvedená v internetovém katalogu.
      Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží Kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím 3. osoby (přepravce). Kupní smlouva je naplněna dodáním zboží Kupujícímu.


      Prodávající si vyhrazuje právo odmítnutí objednávky bez uvedení důvodu. Odmítnutí objednávky provede Prodávající písemně na e-mail objednavatele uvedený v objednávce.

      VI.  Dodání zboží

       Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v objednávkovém formuláři, v případě osobního odběru bude zboží vydáno v provozovně v Litovli, Rybníček 1218, 78401 Litovel. Vlastnická práva na zboží přecházejí na Kupujícího dnem uhrazení částky za objednané zboží a služby. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit sjednanou cenu zboží.

       VII.  Platební podmínky

        Platbu je možno provést:

        1. bankovním převodem tzn. platbu před převzetím zásilky, zakoupené zboží posíláme po připsání požadované částky na náš účet
        2. dobírkou tj. při převzetí zásilky
        3. hotově na naší provozovně v Litovli 78401, Rybníček 1218

        Kupujícímu je dodán daňový doklad splňující veškeré náležitosti dané zákonem při dodání zboží.


        Zboží zůstává majetkem Prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží.

        VIII.  Odstoupení od smlouvy

         V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb., má Kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako Koncový spotřebitel fyzická osoba (tzn. nikoliv jako Podnikatelský subjekt) a způsobem objednání jiným než osobně. Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady a nebezpečí prostřednictvím některého z přepravců. V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky:

         - zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení, v původním obalu,
         - s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, atd.).


         Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou.

         Pokud vrácené zboží nebude splňovat všechny výše psané náležitosti, je toto možné řešit finanční cestou.

          

         IX.  Odpovědnost za vady, reklamace

          Uplatňování reklamací a postup pro jejich vyřizování řeší Reklamační podmínky.

          X.  Závěrečná ustanovení

           Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky Kupujícím.


           V případě, že je kupujícím podnikatelský subjekt, platí následující:

           Obě strany se ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

           Tyto dodací a obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.července 2012. Změny podmínek vyhrazeny.

           XI.  Ochrana osobních dat

            Osobní data, která uvede objednavatel v objednávce slouží pouze ke správnému uskutečnění a plnění objednávky. Registrací v internetovém obchodě dává Kupující souhlas se shromažďováním a používáním osobních dat.

            Osobní data jsou uchovávána v souladu se zákonem České republiky a nebudou poskytnuta třetí osobě ani použita pro komerční nabídku nesouvisející s internetovým obchodem www.kuly-palisady.cz bez souhlasu nositelů těchto dat. Data mohou být použita pouze pro sdělování obchodních nabídek společnosti Václav Kádner. Požadavek zákazníka na nezasílání těchto informací bude respektován. Veškerá uložená osobní data Kupujícího lze na telefonické nebo emailové vyžádání smazat z databáze.

            Reklamační podmínky

             

            I.  Reklamační řád

             Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené od prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu www.kuly-palisady.cz  (dále jen "Výrobek") a v záruční době na něj Kupující uplatňuje práva z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace").

             Prodávajícím je společnost Petr Kučera (dále jen "Prodávající").


             Kupujícím je fyzická či právnická osoba, která uzavřela s Prodávajícím kupní smlouvu na koupi Výrobku, které je předmětem reklamace.

             Tyto reklamační podmínky jsou plně v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen "Zákon"), a v situacích, které nejsou přímo řešeny těmito reklamačními podmínkami se postupuje dle ustanovení tohoto Zákona. Výjimku tvoří nákup, kdy je Kupujícím podnikatelský subjekt (uvedeno IČ a/nebo DIČ na daňovém dokladu), v tomto případě se pak reklamace plně řídí zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.

             II.  Záruční podmínky


              Délka záruční doby je uvedena na předávacím protokolu za Výrobek. Není-li tam uvedena je stanovena Zákonem na 24 měsíců až na výjimky uvedené v Zákoně.

              Vykazuje-li objednaný Výrobek zjevné nedostatky (například porušený obal) již při přebírání Výrobku, má Kupující právo Výrobek nepřevzít. V takovém případě bude Výrobek zaslán zpět Prodávajícímu. Ten má povinnost vše uvést do pořádku a Kupujícímu odeslat znovu v co nejkratším možném termínu.

              V případě, že se při užívání Výrobku Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Výrobku, může Kupující postupovat v souladu s těmito reklamačními podmínkami a uplatňovat Reklamaci.


              Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Toto odstoupení musí být učiněno písemně. Odstoupení nabývá účinnosti dnem akceptace přijetí Výrobku Prodávajícím. Prodávající má právo neakceptovat přijetí Výrobku od Kupujícího v případě, že nejsou splněny podmínky dané Zákonem a Obchodními podmínkami Prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva kompletně ruší a smluvní strany jsou si povinny navrátit všechna plnění, která si na jejím základě již poskytly. Více podrobností o odstoupení od smlouvy naleznete v Obchodních podmínkách.

              III.  Vyřizování reklamací


               Reklamaci Výrobku je možno provádět v provozovně Prodávajícího v Litoveli, Rybníček 1218, 78401 Litovel. Pro reklamaci je nezbytně nutné předložit originál daňového dokladu. Či jiným vhodným způsobem prokázat zakoupení výrobku u Prodávajícího.

               Pro  vyřizování reklamace v provozovně Prodávajícího je možné Výrobek předat osobně nebo prostřednictvím přepravní služby. Reklamace musí být vyřízena bez odkladu a v co nejkratším možném termínu. Platí zde zákonná lhůta, tedy 30 dní od dne následujícího po dni doručení žádosti o reklamaci na adresu provozovny Prodávajícího, pokud se Prodávající nedohodne s Kupujícím na lhůtě delší. Není-li poté Reklamace vyřízena, vznikají Kupujícímu stejná práva a povinnosti jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

               Prodávající označí Reklamaci za neoprávněnou v případě, že:

               1. Výrobek byl užíván nebo udržován v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, s příslušnými technickými či jinými normami nebo s obvyklým způsobem užívání nebo údržby Výrobku, v důsledku neodborné nebo chybné montáže,
               2. poškození výrobku je způsobené jeho znečištěním, nehodou, živelnou událostí nebo v důsledku přírodních či jiných vnějších jevů (bouřka, požár, teplo, aj.),
               3. došlo k mechanickému poškození výrobku (pádem, zlomením, nárazem, najetím na překážku, aj.),
               4. k poškození Výrobku došlo nevhodnými provozními podmínkami,
               5. došlo k poškození, úpravě nebo jinému zásahu do Výrobku, provedenými k tomu neoprávněnou či neautorizovanou osobou

               Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení způsobené užíváním Výrobku.

               IV.  Závěrečná ustanovení


                V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího předem informuje o záměru uplatnit Reklamaci a ten mu doporučí nejvhodnější formu řešení dané Reklamace vzhledem k povaze Výrobku a vady.


                Tyto reklamační podmínky vstupují v platnost dnem 1. února 2015. Změny vyhrazeny.

                V případě nejasností nás prosím kontaktujte na kuly.palisady@gmail.com

                Kontakt

                Litovelská lesní, s.r.o.

                kuly.palisady@gmail.com

                Pavlínka 18
                Litovel 78401

                Kučera Petr
                608 831 498

                IČ : 25904736
                DIČ : CZ25904736

                Vyhledávání

                Copyright © 2015. Vytvořil Kučera Petr

                Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode